Методика виховної роботи

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Кафедра педагогіки і методики початкового навчання

РОБОЧА ПРОГРАМА

з методики виховної роботи

/для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів/

Підготувала канд. пед. наук,

доцент С.М. Корнієнко

Тернопіль - 2002

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка.

Педагогіка - наука, що визначає завдання правильного підходу до процесу формування особистості, встановлює, що має бути сформовано на різних етапах її розвитку, розробляє методику виховання, пропонує свої прийоми і способи здійснення визначеної цілі.

К.Д. Ушинський вважав, що виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу й розум. Недооцінка провідної ролі виховання в процесі формування особистості виявляється в тому, що в педагогічній науці і практичній діяльності нерідко дублюють методику навчання і методику виховання. У зв’язку з цим великий педагог А.С. Макаренко переконливо стверджував, що методика виховної роботи має свою логіку, порівняно незалежну від логіки роботи освітньої. І те, і друге - методика виховання і методика освіти, на його думку, становлять два розділи, більш чи менш самостійні розділи педагогічної науки. Зрозуміло, ці розділи органічно повинні бути пов’язані. Усяка робота в класі є завжди роботою виховною, але зводити виховну роботу до освітньої неможливо.

Виховувати - означає готувати людину до повсякденного життя, а саме: виховувати розум дитини, розвивати і зміцнювати його, щоб зробити її придатною до подальшої життєвої діяльності. Формувати характер, сприяти формуванню навичок і звичок, які за влучним висловлюванням К.Д. Ушинського є “основою виховної сили, підоймою виховної діяльності".

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1. Основи методики виховної роботи з школярами в національній школі України.

План:

Основні напрямки і зміст виховання молодших школярів національній школі

2. Особливості виховної роботи з молодшими школярами.

3. Наступність у вихованні дошкільників і молодших школярів.

4. Виховна робота з учнями на уроці.

5. Виховання школярів в позакласній і позашкільній діяльності.

6. Учитель початкових класів як вихователь.

7. Умови ефективності методики виховної роботи.

Література:

1. Богданова О. С., Петрова В.И. Методика воспитательной работи в начальних классах: Пособие для учителя. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1980-207с.

2. Оріентовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996. - 2 с. _

3. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (Підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями). Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1996-232 с.

4. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для класних керівників, вихователів і вчителів / Авт. укл. В.К. Демиденко. - К.: ІСДО, 1995,-40с.

5. Довідник класного керівника: Збірник документів/Ред. кол.: П.М. Щербань (голова) та ін. - К.: ІЗМН, 1996-240с.

6. Зверева І. Д., Коваль Л. Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів: метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1995. - 156с.

7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К.: ізмн, 1997. - 232с.

8. Міщик Л.Г. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 140с.

9. Бех І.Д. Особистісно зоріентоване виховання.: Науково - методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998.

ТЕМА 2. Виховний захід як основна форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами.

План:

Традиційні і нетрадиційні виховні заходи в системі національного виховання молодших школярів в сучасній школі.

Особливості і структурні елементи підготовки і проведення виховного заходу з молодшими школярами.

Алгоритми відкритого заходу (підготовка вчителя, спостереження заходу і аналіз в процесі загальної дискусії).

Умови ефективності виховного заходу.

Література:

1. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996-136с.

2. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. - 80с.

3. Класний керівник в сучасній школі: метод. посібник? В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко та ін. - К.: - КРСПОУ, 1993-68с.

4. Вінок калиновий сплітаю із звичаїв мого краю. - Дрогобич, 1994-106с.

ТЕМА 3. Особливості виховної роботи з першокласниками в адаптаційний період їх навчання в школі.

План:

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в організаційний період навчання (1-ий тиждень).

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в період першої навчальної чверті.

Індивідуальні і колективні форми роботи з батьками першокласників.

Умови ефективності виховної роботи.

Література:

1. Амоношвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: 1986.

2. Амонашвили Ш.О. Здраствуйте дети. - М.: 1989.

3. Будницкая И. И., Катаева А.А. Ребенок идет в школу. - М.: 1985.

4. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 1997-80с.

5. Корнієнко С. М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1995-64 с.

6. Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998-140с.

7. Шабалина З.П. Учебно-воспитательная работа в первом классе четырехлетней начальной школы. - М.: 1988.

8. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К.: 1985.

9. Фролов В.Г. Фізкультурні заняття, ігри і вправи на прогулянці. - К.: 1986.

10. Українське дошкілля: Пісні,ігри, танці, вірші, загадки. - К.: Музична Україна.

ТЕМА 4. Методика індивідуальної виховної роботи з школярами.

План:

Соціально-психологічні умови розвитку молодших школярів.

Мистецтво життєтворчості особистості школяра.

Особливості індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки до школи та різним типом характеру.

Методика організації і проведення консультації для дітей із відхиленнями у фізичному, розумовому і психічному розвитку.

Стиль стосунків вчителя з учнями початкових класів.

Література:

1. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. - К.: ІСДО, 1990-431 с.

2. Школа розвитку і самовдосконалення: Практичний матеріал з досвіду роботи для керівників шкіл, класних керівників, вихователів/Авт. укл. С.О. Свириденко, О.Л. Бененсон. - К.: ІЗМН, 1997. - 48с.

3. Гуралева Т.С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важкої виховуваності. - К.: 1997. - 136с.

4. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996. - 136с.

5. Практикум по педагогике / Под. ред. З.И. Васильевой, М.: Просвищение, 1988. - с. ІІ,-125.

6. Галузинський В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащихся. - К.: Рад. шк., 1982.

ТЕМА 5. Методика організації колективної діяльності молодших школярів.

План:

Психолого -педагогічні основи колективної діяльності школярів.

Види колективної діяльності школярів (навчально-пізнавальна, спортивно-ігрова, трудова, художньо-естетична, громадсько-корисна) їх особливості і взаємозв’язок.

Специфічні особливості організації колективної діяльності молодших школярів:

наступність у роботі дитсадка і школи;

d) організація перерв між уроками;

тимчасові доручення.

Умови ефективності колективної діяльності школярів.

Література:

1. Амоношвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: 1986.

2. Амоношвили Ш.О. “Здраствуйте, дети!": Пособие для учителя. /2-изд. - М.: Просвищение, 1988. - 208 с.

3. Амоношвили Ш.О. “Как живете, дети?: Пособие для учителя. - М.: Просвищение, 1986. - 176с.

4. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1989.

5. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. - К., 1995.

6. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - К., 1977.

7. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К., 1985.

8. Сухомлинський В.А. Мудрая власть коллектива. - М., 1983.

9. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи. - К., 1993.

ТЕМА 6. Методика роботи вчителя з батьками школярів.

План:

Сім’я-основна ланка, первинний соціальний осередок розвитку особистості дитини.

Система роботи вчителя з батьками молодших школярів:

a) діагностика виховних можливостей сім’ї учня;

b) батьківські збори;

с) родинні виховні заходи;

d) “педагогічна школа” для батьків.

Умови ефективності застосування в практиці школи нетрадиційної системи роботи вчителя з батьками.

Наступність у роботі з батьками вчителя-класовода і класних керівників у ЗОШ України.

Література:

1. Азоров В.П. Семейная педагогіка. - М., 1993.

2. Корчак Я. Правила життя. - К., 1989.

3. Макаренко А.С. Книга для батьків. - К., 1987ю

4. Корнієнко С. М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник - Тернопіль, 1995. - с.64.

5. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д. і ін. Основи національного виховання. - Умань, 1993.

6. Постовий В.Г. Сучасна сім’я і її педагогіка. - К.: 1994.

7. Сухомлинський В, О. Батьківська педагогіка. - К., 1987.

8. Савченко О. Сімейне виховання. Молодші школярі. К., 1979.

9. Дошкольна педагогіка / Под. ред. В.И. Логиновой, И.Г. Саморуковой. - М., 1988. - Ч.І.

10. Котырло В.К. Молодой семье о воспитание детей. - К., 1981.

11педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989.

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Методика організації виховної роботи з першокласниками в початковий (організаційний) період.

Завдання для самостійної роботи:

Заповнити таблицю “Зміст роботи класовода з першокласниками перший тиждень їх перебування в школі.

Що робити? Коли це робити? Як це робити?

Підібрати необхідний матеріал для організації дозвілля дітей на перерві між уроками (ігри, лічилки, скоромовки, таночки, загадки тощо).

Підібрати матеріал для проведення 2-3 фізкультхвилинок на уроках.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ В АУДИТОРІЇ:

Завдання, зміст, методика організації виховної роботи з першокласниками в організаційний період (1-й тиждень) їх навчання в школі.

Виховна робота на уроці, критеріх її визначення.

Перерви між уроками як педагогічна проблема сучасної початкової школи.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В АУДИТОРІЇ:

1. Змоделювати 25-30 хвилинну рухливу перерву між уроками.

Змоделювати динамічну паузу на уроці.

Змоделювати виховні прийоми класовода під час організаційного етапу уроку за запропонованими студентською аудиторією сюжетами.

Література:

1. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальних классах. - М.: 1986.

2. Амоношвили Ш.О. Здраствуйте дети. - М.: 1988.

3. Діалоги про виховання. - К.: 1985.

4. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І. Коваленко. - К. - : ІЗМН, 1996.

5. Весела перерва.1-4 класи: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Тема 2. Методика підготовки і проведення виховних заходів з молодшими школярами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Підготувати план проведення вікторини на екологічну тему.

Підготувати план проведення фізкультурно-оздоровчого заходу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

Виховний захід як основна форма організації виховної роботи з молодшими школярами.

Традиційні виховні заходи.

Нетрадиційні виховні заходи.

Педагогічні вимоги до проведення виховних заходів з молодшими школярами.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В АУДИТОРІЇ:

За поданими розробками виховних заходів (див. ”Родинне дозвілля у початкових класах”) запропонувати систему підготовчої роботи до одного із заходів (за вибором).

Змоделювати бесіду класовода з дітьми з якої розпочинається підготовка до виховного заходу (за вибором).

Література:

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. - К.: Оберіг, 1991.

2. Савчин Т. Вінок калиновий сплітаю із звичаїв мого краю. - Дрогобич, 1994.

3. Свята та розваги для старших дошкільників // Укл. О.Д. Барабаш, Л.В. Калуська, О.В. Яновська. - К., 1993.

4. Уроки з народознавства: Посібник // Упоряд. М.К. Дмитренко, Г.К. Дмитренко. - К.: Ред. часопису”Народознавство", 1995.

Тема 3. Виховання культури поведінки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити “Правила поведінки учнів у школі" і “Правила поведінки у громадських місцях” (за кн. О.С. Богданової і В.І. Петрової Методика виховної роботи у початкових класах. С.118-121.

Питання для обговорення в аудиторії:

Завдання виховання культури поведінки.

Зміст роботи по вихованню культури поведінки молодших школярів.

Методи роботи по вихованню культури поведінки.

Причини невиконання учнями правил культури поведінки і умови ефективності виховної роботи.

Практичні заняття в аудиторії:

Моделювання виховного заходу “Гість у дім-радість з ним" (за кн.С.М. Корнієнко Родинні виховні заходи. - Тернопіль, 1996).

Перегляд з наступним письмовим аналізом відеофільму ”Мандрівка по країні ввічливості”, записаного у ЗОШ -17 м. Тернополя. - (вчитель-методист Кордуба Н. С).

Література:

1. Богданова О.С. “Методика воспитательной работы.

2. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи. - Тернопіль, 1996.

3. Богданова О.С. Зміст етичних бесід з молодшими школярами. - М., 1985.

Тема 4. Навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити сценарій однієї з форм позакласної виховної роботи, спрямованої на розвиток пізнавальних інтересів учнів початкових класів інтелектуально,ігри: ”ЩО? ДЕ? КОЛИ? ”, ”Поле чудес", ”Брейн ринг”, “По країні Чомучок". тощо.

Підготувати повідомлення за книгою І. Томіна”Як удосконалювати самого себе? ”.

Питання для обговорення в аудиторії:

Особливості вікової динаміки інтересів школярів.

Основні шляхи форми та методи позакласної роботи, спрямованої на розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів.

Практичні заняття в аудиторії:

Зробити повідомлення за книгою І. Томіна ”Як удосконалювати самого себе? ”

Змоделювати турнір кмітливих “У світі казки” / див кн. С.М. Корнієнко ”Родинне дозвілля у поч. класах”. - Тернопіль, 2001.

Література:

1. Практикум з педагогіки: Навч. посібник за заг. ред. О.А. Дубасенюк.: ІСДО, 1996.

2. Щукіна Г.І. Педагогічні проблеми формування пізнавальних інтересів учнів. - М., 1988. - С.31-40,177-184.

3. Томін І. Як удосконалювати самого себе. - К. - 1988. - Гл.7.

4. Корнієнко С.М. Родинне дозвілля у поч. Класах. - Тернопіль, 2001.

Тема 5. Трудова і громадсько-корисна діяльність молодших школярів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити план-проспект трудової акції за вибором: ”Книжчина швидка допомога", “Війна з “королем”Сміття”, “Наші міцні руки і добрі серця допоможуть пристарілим”.

Розробити план роботи гуртка з трудового виховання за вибором: ”Умілі руки", “Майстерня діда Мороза", “Скоро мамине свято”,”Продовжимо справу народних умільців".

Питання для обговорення:

Виховання молодших школярів у трудовій діяльності.

Методика організації трудових колективних справ школярів (за кн. І.П. Іванова. Методика комунарського виховання. - М.: 1990).

Трудові доручення молодших школярів як засіб формування активної життєвої позиції громадянина.

Народна педагогіка про особливості трудового виховання дітей в українській ментальності.

Практичні аудиторні завдання:

Змоделювати розподіл колективних тимчасових доручень серед третьокласників (господарки, квітникарі, бібліотекарі, любителі природи і ін.) вдало використовуючи елементи гри для формування позитивної мотивації у дітей (аплікативна хмаринка з інформацією про доручення, пелюстки квітки, стрілки годинника тощо).

Змоделювати підсумок і перерозподіл тимчасових трудових доручень, що виконувались дітьми упродовж 2-3 тижнів (творчі емоційні звіти кожної групи, девізи, пісні тощо).

Література:

1. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальних классах. - 3-е изд. М.: Просвищение, 1986.

2. Іванов І.П. Методика комунарського виховання. - М., 1990.

3. Практикум з педагогіки: Навч. посібник за заг. ред. О.А. Дубасенюк. - К.: ІСДО, 1996.

4. Глущенко О.Г. Трудове виховання молодших школярів у позакласній роботі. - М., 1985.

Тема 6. Ігрова і фізкультурно-оздоровча діяльність молодших школярів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити макет оформлення класного куточка здоров’я.

Розробити пам’ятку для родини з організації і контролювання рухової активності дитини в домашніх умовах.

Питання для обговорення:

Можливості ігрової та фізкультурно-оздоровчої діяльності у вихованні молодших школярів.

Види ігрової і фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкових класів.

Санітарно-гігієнічні заходи як засіб оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Народознавчі підходи в організації ігрової та фізкультурної роботи з молодшими школярами.

Практичні завдання:

Моделювання фізкультурно-оздоровчого заходу (див. ”Родинне дозвілля у початкових класах”) за вибором: “Здорова сім’я-здорова держава", “Козацькі забави", “Тато, мама і я - спортивна сім’я".

Література:

1. Физкультура всей семьи / Соот. Козлова Ш.В., Рябухина А.Ш. - М.: Физкульт. и спорт. - 1989.

2. Шахненко В.І. Азбука здоров’я молодшого школяра. Посібник для вчителя 1-4 х класів. - К.: Центр ”Магістр", 1998.

3. Семенова И.И. Учусь бить здоровым, или как стать Неболейкой. - 2-е изд. М.: Педагогика, 1991.

4. Корнієнко С.М. Весела перерва.1-4 класи: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль “Богдан", 2001.

5. Корнієнко С.М., Корнієнко С.М. Родинне дозвілля у початкових класах: Навчально-методичний посібник.2-е вид. - Тернопіль, 2001.

6. Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів. - К.: Рад. Школа, 1997.

7. Богданова О. С., Петрова В.И. Методика воспитательной работи в начальных классах. - 3-е изд. М.: Просвещение, 1986.

Тема 7. Художньо-естетична діяльність молодших школярів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи.

Розробити сценарій виховного заходу дитячого ранку або свята у відповідності з методичними рекомендаціями (див. заняття 2).

Питання для обговорення в аудиторії:

Шляхи та засоби організації художньо-естететичної діяльності з молодшими школярами.

Форми виховної роботи,що сприяють залученню учнів до різних видів художньої творчості та розвитку їх здібностей у галузі мистецтва.

Розкрити можливості нововведеного предмета “художня праця” для художньо-естетичного виховання молодших школярів.

Практичне заняття в аудиторії.

Перегляд по відеозапису уроку художньої праці у 2-А класі ЗОШ-17 (вчитель-методист Кордуба Н. С)

Література:

1. Сухомлинський В.О. Духовний світ школяра. - Вибрані твори в п’яти томах. Т.1. -К.: Рад. шк., 1976. -С.266-281.

2. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. - Там же. Т.3. - С.499-567.

3. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа. - Там же. Т.4. - С.369-392.

4. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. - К.: Рад. школа, 1985.

5. Система эстетического воспитания школьников / Под ред. С.А. Герасимова. - Педагогика, 1983.

6. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М.: Просвищение, 1984.

7. Неменский Б.М. Мудрость красоты. - М.: Просвещение, 1981.

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.: Рад шк., 1985.

Тема 8. Методика роботи вчителя з родиною молодшого школяра.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Взявши за основу тематику батьківських у 1-му класі (див. ”Батьківські збори у поч. класах”) розробити тематику відвідування учня на дому (з розрахунку 4-5 разів на навчальний рік).

Підготувати пам’ятку для членів родини “У родині першокласник” (поклавши в основу заповіді християнської моралі).

Питання для обговорення в аудиторії:

Стиль стосунків вчителя з батьками.

Методика вивчення родини молодшого школяра.

Залучення членів родини до виховної роботи з дітьми в школі.

Практичі заняття в аудиторії:

Ділова гра - класні батьківські збори-диспут “Щаслива сім’я. Яка вона?"

Чи був правий Л.М. Толстой, коли стверджував,що всі щасливі сім’ї схожі, а нещасливі - нещасні по-своєму? за якими ознаками визначаєте, щаслива це сім’я чи ні?.

Який стиль сімейних відносин вважаєте ідеальним?

Що, на ваш погляд, найголовніше у сімейному житті?

Яке місце у сім’ї займають діти?

Чи можна по зовнішньому вигляду дитини встановити, з якої вона сім’ї?

Труднощі, які переборює сім’я протягом свого існування, згуртовують чи роз’єднують сім’ю? Свою точку зору аргументуйте прикладами з власного життя.

Література:

1.О.С. Богданова, Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальних класах. - 3-е изд. -М.: Педагогика, 1995.

2. Практикум з педагогіки: Навч. посібник за заг. ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченко. - К.: ІСДО, 1996.

3. Амоношвили Ш. Здравствуйте дети?: Пособие для учителя. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1988.

4. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - К.: Рад. шк., 1978.

5. Корнієнко С.М., Корнієнко С.М. Родинне дозвілля у поч. класах.2-е вид. переробл. і доповн. - Тернопіль, 2001.

Тема 9. Учитель у початкових як вихователь.

Питання для обговорення в аудиторії.

Стиль стосунків вчителя-класовода з дітьми молодшого шкільного віку.

Планування виховної роботи з учнями як одна з головних умов її ефективності.

Вимоги до планування виховної роботи з дітьми і алгоритм планування роботи вчителя -класовода.

Практичні заняття в аудиторії:

Аналіз плану-зразка (з досвіду роботи кращих вчителів поч. кл).

Розробити план виховної роботи з класом в якому студент проходить пропедевтичну педпрактику і лабораторні заняття з методики виховної роботи.

Література:

1. Практикум з педагогіки: Навч. Посібник за заг. ред. О.А. Дубанесюк. - К.: ІСДО, 1996.

2.О.С. Богданова, В.И. Петрова. Методика воспитательной работи в начальних классах. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1986.

3. Робоча книга вихователя. Випуск1. / Укл. О.І. Шимчишин, В.І. Уруський. - Тернопіль, 2000.

Тема 10. Підсумкове заняття.

Аналіз випробованих в практиці навчально-виховного процесу школи І ступеня виховних заходів (Що вдалось? Що не вдалось? На що треба звернути більшу увагу в процесі лекційних і семінарсько-практичних занять?)

Перевірка наявності у “Педагогічних скарбничках" практичних розробок тих форм виховної роботи, з молодшими школярами, що пробувались студентами під час проведення лабораторно - практичних занять.

Захист індивідуальних навчально-дослідних завдань за поданою нижче тематикою.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(на базі ЗОШ в якій дана група студентів проходить пропедевтичну педпрактику).

1-ий день (5год. - 1,2,3, заняття).

Спостереження і аналіз виховної роботи вчителя з учнями на уроці за такою схемою:

інтер’єр класу;

особистість учителя (його образ, стиль, стиль стосунків з дітьми;

виховні можливості навчального матеріалу уроку;

захоплюючі форми навчальної роботи,що сприяють вихованню інтересу дітей молодшого шкільного віку до учіння;

виховання моральних взаємостосунків дітей на уроці.

Організація веселої, рухливої перерви між уроками з наступним аналізом за такою схемою:

гігієнічне забезпечення місця проведення перерви і її тривалість;

дотримання гігієнічних і психологічних вимог до структури організації перерви;

емоційність і вікова відповідність запропонованих форм дозвілля;

врахування індивідуальних особливостей дітей і їх реалізації в процесі відпочинку між уроками;

задоволеність дітей організацією дозвілля.

Проведення гри-заходу “Давайте познайомимось" з наступним аналізом за подано схемою:

оформлення приміщення;

організація дітей;

оригінальність, вступної бесіди ведучого;

продуманість і оригінальність форми для проведення даного заходу;

вміння на рівні індивідуальних особливостей зацікавити дітей і спілкуватися з кожним із них;

вдале використання різноманітних видів діяльності (гра, пісня, загадка, скоромовка, цікава історія) для підтримання інтересу дітей до запропонованого виховного заходу;

задоволеність учасників гри-заходу.

2-й день (5 год. -4,5,6 заняття)

Проведення інтелектуальної гри-мандрівки “Мандрівка в країну юних Чомучок" з наступним обговоренням за поданою схемою.

Проведення веселої, рухливої перерви між уроками з наступним аналізом (див. Схему нас)

Проведення на групі продовженого дня виховного заходу “Гість у дім - радість з ним “ з наступним обговоренням (див. кн. “Родинні виховні заходи “ С.32-35 і ”Родинне дозвілля у початкових класах” С.5 (схема аналізу).

3-й день (5 год. - 7,8,9 заняття).

Проведення етичної бесіди за вибором таких назв: ”Друга шукай, а знайдеш-бережи, “Дав слово - умій дотримуватись його”, “Говорити легко-робити важко". Обговорити проведену бесіду за такою схемою:

доцільність теми і відповідність назви;

відповідність підібраного для бесіди матеріалу (оповідання, вірші, легенди ін.), навчально-виховним завданням і віковим особливостям;

оформлення класу;

організація дітей;

к-ра проведення бесіди: чіткість, послідовність і проблематичність постановки питань;

насиченість змісту бесіди новою інформацією та емоційними моментами (ілюстрації, ігри ін.);

Проведення веселої рухливої перерви з наступним обговоренням (див. схему обговорення у 1-му занятті).

З дітьми групи продовженого дня провести (за вибором) турнір кмітливих ”У світі казки" або фізкультурно-оздоровчий захід “Здорові діти -здорова держава" (див. кн. Родинне дозвілля у поч. класах С.12, С.33) з наступним обговоренням за схемою поданою у тій же книзі-С.5.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ З МЕТОДИКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Підготувала доц. КОРНІЄНКО С.М.

Основні завдання і зміст виховання школярів в сучасній школі.

Особливості виховної роботи з молодшими школярами.

Наступність у вихованні дошкільників і молодших школярів.

Виховна робота з учнями на уроці.

Виховання школярів в позакласній і позашкільній діяльності.

Учитель початкових класів як вихователь.

Традиційні і нетрадиційні заходи в системі національного виховання молодших школярів.

Особливості і структурні етапи підготовки і проведення виховного заходу з молодшими школярами.

Умови ефективності виховного заходу та його алгоритми.

Завдання, зміст і форми, а також методи виховної роботи в організаційний період навчання (1-й тиждень).

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в період першої навчальної чверті.

Індивідуальні і колективні форми роботи з батьками першокласників.

Характеристика соціально-психологічних умов розвитку молодших школярів.

Мистецтво життєтворчості особистості школяра.

Особливості індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки до школи та різним типом характеру.

Стиль стосунків вчителя з учнями початкових класів.

Сім’я - основна ланка, первинний соціальний осередок виховання дитини.

Система роботи вчителя з батьками молодших школярів:

А) діагностика виховних можливостей сім’ї учня;

Б) батьківські збори; В) родинні виховні заходи;

Г) ’’педагогічна школа’’ для батьків.

Наступність у роботі з батьками вчителя-класовода і класних керівників з ЗОШ України.

Методика організації і проведення з молодшими школярами рухливої веселої перерви між уроками.

Методика організації і проведення родинних виховних заходів. У школі 1-го ступеня.

22. Методика організації і проведення фізкультурно-оздоровчого дозвілля з молодшими школярами.

Методика організації і проведення свята “Першого дзвоника”.

Методика організації і проведення першого святкового уроку (тема за власним вибором).

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ “МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ “

Основні завдання виховання молодших школярів у сучасній школі.

Наступність у вихованні дошкільників і молодших школярів.

Виховна робота з учнями на уроці.

Методика індивідуальної роботи з молодшими школярами (вікові та індивідуальні особливості молодших школярів: збуджених, заторможених, активних, гіперактивних тощо), особливості індивідуального підходу до дівчаток і хлопчиків, до дітей з різною підготовкою до школи, до дітей із затримкою у фізичному і інтелектуальному розвитку, з вадами слуху, зору, логопедичними вадами.

Забезпечення кожній дитині сприятливої активної позиції в колективі на основі врахування її індивідуальних рис і якостей.

Стиль відносин між вчителями і учнем.

Активізація учнів у процесі виховної роботи.

Методика виховної роботи в адаптаційний період навчання дітей в школі (1-й тиждень).

Виховний захід як основна форма організації колективної позакласної виховної роботи з молодшими школярами.

Алгоритми відкритого заходу (підготовка вчителя, спостереження заходу і аналіз в процесі загальної дискусії).

Методика організації колективної діяльності молодших школярів (психолого-педагогічні основи і значення колективної діяльності: навчально-пізнавальна, трудова, громадська, художньо-естетична, ігрова і спортивна) їх взаємозв’язок.

Модель організації колективної діяльності (визначення мети, залучення класу до обговорення розв’язання поставлених завдань, розподіл доручень з урахуванням можливостей кожного учня, планування дій, інструктаж, контроль за виконанням доручень, допомога, заохочення до виконання дорученої справи, аналіз виконаних доручень, заохочення тих, хто добре справився, обговорення труднощів, оцінка діяльності всіх учнів класу і окремих учнів.

Система роботи по вихованню культури поведінки молодших школярів.

Система роботи по виконанню екологічної культури.

Система роботи по формуванню пізнавальних інтересів молодших школярів.

Методика санітарно-гігієнічної роботи в початкових класах.

Методика використання гри у виховній роботі з молодшими школярами.

Система роботи по вихованню у дітей потреби вести здоровий спосіб життя.

Методика індивідуальної роботи з батьками молодших школярів.

Методика проведення родинних виховних заходів у початкових класах.

21. Методика колективних форм роботи з батьками молодших школярів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема 1. Основи методики виховної роботи з школярами в національній школі України.

Виховна робота з учнями на уроці.

Учитель початкових класів як вихователь.

Тема 2. Виховний захід як основна форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами.

Алгоритми відкритого заходу (підготовка вчителя, спостереження заходу і аналіз в процесі загальної дискусії під час практичного заняття).

Тема 3. Особливості виховної роботи з першокласниками в адаптаційний період їх навчання в школі.

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в період першої навчальної чверті.

Тема 4. Методика індивідуальної виховної роботи з школярами.

Соціально-психологічні умови розвитку молодших школярів.

Методика організації і проведення консультації для дітей із відхиленнями у розвитку.

Тема 5. Методика організації колективної діяльності молодших школярів.

Види колективної діяльності школярів (навчально-пізнавальна, спортивно-ігрова, трудова, художньо-естетична, громадсько-корисна.

Тема 6. Методика роботи вчителя з батьками школярів.

1. Наступність у роботі з батьками класовода і класних керівників.